MTB sprint Biely kríž 2024

Kdy: 1. 9. 2024

Miesto: Stupava, Penzión INTENZÍVA/BAJKSERVIS (Nová ulica 66).

sportsoft_buttonek_registrace_sk.pngsportsoft_buttonek_startovni_listina_sk.pngsportsoft_buttonek_statistika_sk.png

My countdown

Kde

 Stupava, Penzión INTENZÍVA/BAJKSERVIS (Nová ulica 66).

Zobraz AREÁL

Štart

 • v 11:00 v 1 minútových intervaloch. Každý pretekár dostane štartové číslo, na ktorom bude uvedený presný čas štartu 
 • Stupava, BAJKSERVIS (Nová ulica).

Cie'l

 • Biely Kríž / CHATA KLINEC

Prezentácia

 • Stupava - BAJKSERVIS, priestor štartu od 9:00

Vyhodnotenie

 • 14.00 - Biely Kríž / CHATA KLINEC

Odpadky je možné odhadzovať len na občerstvovacích staniciach, ktoré sú v propozíciách vyznačené na mape.

 • 11km/400m prevýšenie

     Muži
       Kadeti    15 - 16 rokov
       Juniori    17 - 18 rokov
       Muži       19 - 39 rokov
       Seniori    40 - 49 rokov
       Veteráni  50 - 59 rokov
       Veteráni  60 a viac rokov
    

     Ženy
       Kadetky  15 - 16 rokov
       Juniorky  17 - 18 rokov
       Ženy       19 - 39 rokov
       Ženy       40 - 49 rokov
       Ženy       50 a viac rokov

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii.

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 31.8. 2023, 12:00 hod. Po online registrácii je nutné si prihláku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Pretekári mladí ako 18 rokov môžu tartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláke, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné

 • tartovné: 15€
  platba možná prevodom alebo v hotovosti pri prezentácii

V cene štartovného je:

 • štartový baliček:
  • štartové číslo
  • občerstvenie v cieli (pivo, nealko od pepsi, polievka)

  ŠTARTOVÝ BALÍČEK A CENY SÚ ORIENTAČNÉ, BUDÚ SA AKTUALIZOVAŤ!

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
  V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa tartovné
  nevracia.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK

Podmienky účasti

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláke doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu

Usporiadateľ, ako aj vetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za kody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za vetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené kody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyie uvedené podujatie. Pre osoby mladie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáa vetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu vetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, tartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: Frantiek Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihláky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

V prípade nejasností nás kontaktujte

Organizátor:
BAJKSERVIS, info@stupavskymaraton.sk

Riaditeľ pretekov:
Juraj Jánošík, +421 903 760 537
Registrácia:

Lucia Jánošíková, lucia@stupavskymaraton.sk, +421 903 235 253

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.